Hoe kennen wij elkaar?
Ada is de zus van onze schoonzoon Henk. Henk is getrouwd met onze jongste dochter Annette. We komen elkaar daardoor regelmatig tegen op verjaardagen e.d.

Waar en wanneer ben je geboren?
Ik ben op 2 mei 1941 geboren in Assen en heb daar mijn hele leven gewoond. Aardig om te weten is dat mijn vader (die al 66 jaar(!) geleden is overleden) een vurig voorstander van de zgn ‘vroegdoop’  was. Ik werd op vrijdag 2 mei om half 10 ’s avonds geboren en zondagsmorgens (4 mei) lag ik om half 9 al in de kerk om gedoopt te worden!

Verliefd? Verloofd? Getrouwd?
Ik ben al 56 jaar getrouwd met Coby en we hebben samen 4 kinderen of eigenlijk 5 want ons eerste kind (Nienke) is tot ons verdriet vlak na de geboorte overleden. Verder hebben we 6 kleinkinderen in de leeftijd van 9 tot 19 jaar.

In welke levensfase zit je nu? Hoe vul je je dagen?
Ik ben al ruim 20 jaar met pensioen. Ik heb gewerkt bij de Belastingdienst (12 jaar) en bij het onderwijs (bestuurskant)  (27 jaar). Op oudere leeftijd heb ik nog theologie (HBO) gestudeerd in Windesheim (Zwolle). Ik zat 20 jaar in de gemeentelijke politiek en nu doe ik vrijwilligerswerk (bezig met afbouwen), ik lees, schrijf en studeer. Als het weer goed is gaan we fietsen of wandelen of we vieren vakantie in eigen land. Gelukkig weet ik niet wat vervelen is.

Wat wil je graag met de lezers delen?
Als je wat ouder wordt (ik ben 78!) dan kan het haast niet anders of je denkt wel eens na over wat er na het leven komt. Eén ding in dit leven is zeker: we zullen allemaal met het sterven te maken krijgen. Van onszelf maar ook van onze geliefden, bekenden enz.  Logisch dat je je dan afvraagt: ’Wat staat ons te wachten?’

Vorig jaar stond in één van de kranten die ik lees een erg interessante (zomer)serie  interviews met ‘bekende en onbekende  Nederlanders’  over ‘allerhande levensvragen’.

‘Wat stelt u zich voor bij de hemel?’

Eén van de vaste vragen was: ’Wat stelt u zich voor bij de hemel?’
De antwoorden waren meestal boeiend maar uiteraard totaal  verschillend. Veel christenen denken dat hun toekomst in de hemel ligt. Dat is ook zo maar ik geloof in een hemel die hier op aarde is. Dat laatste wordt door velen vergeten. Zij stellen zich voor dat ze vanaf hun sterven meteen voor eeuwig rond Gods troon staan met palmtakken in de hand en Zijn lof zingen. De straten in die hemel zijn van goud. De vernieuwde aarde speelt  in hun voorstelling geen rol. Ik moet niet denken aan die palmtakken en die straten van goud.  In  het Bijbelse toekomstbeeld speelt echter de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont wel degelijk een wezenlijke rol. Er zal dan,-  anders dan nu het geval is-  geen kloof meer bestaan tussen hemel en aarde. Ze zullen een eenheid vormen. Op deze nieuwe aarde, die één is geworden met de hemel zullen we niet rondom Gods troon staan te zingen. Jesaja 65 :21 en 22 zegt  dat er op de nieuwe aarde huizen gebouwd zullen worden  en wijngaarden geplant. Er zal gewoon gewerkt worden: maar wel ontspannend. We zullen zelfs wijn drinken met Christus (Mattheus 26:29) . Dat spreekt me wel aan!

Maar wanneer ‘begint’ die nieuwe hemel en nieuwe aarde? Meteen bij het sterven (‘van stonde aan’) zoals  de Catechismus (zondag 22) zegt of , zoals in de Bijbel staat   (1 Thessalonicenzen 4 : 13-16): als Jezus terugkomt:  ‘ Bij het geluid van de bazuin. Dan staan eerst de gestorvenen op uit de dood. En daarna mogen wij die nog leven, ook komen. Vanaf dan zullen we altijd bij Hem zijn’. In onze Geloofsbelijdenis staat : ‘Ik geloof in de opstanding van ons lichaam en in het eeuwige leven’.

Maar wat er tussen sterven en opstanding gebeurt is een mysterie. Niemand kan er een afdoend antwoord op geven. We weten het niet. Volgens deskundige theologen verblijven onze doden in de ‘sjeool’(= graf, dodenrijk). Waar God ook is! Psalm 16:10 zegt dat God mij in het dodenrijk niet zal verlaten. En Psalm 139: 8 zegt dat God zelfs in het dodenrijk is. Hij laat ons niet los!  De hemel ‘begint’ niet bij de dood maar ‘pas’ bij de wederkomst van Christus als Hij verschijnt in heerlijkheid en majesteit. Hij zal (weer onze Geloofsbelijdenis)  ‘weerkomen om te oordelen levenden en doden’

Het is  goed om aan de hand van de Bijbel eens te kijken of  hierover iets van licht te vinden is. Is Jezus bij zijn opstanding uit de hemel gekomen?  Ik denk het niet. De Geloofsbelijdenis zegt dat Hij na Zijn sterven is ‘nedergedaald ter helle’. Met ‘helle’ wordt bedoeld: ‘dodenrijk’ of ook wel ‘paradijs’. Jezus zegt  van Lazarus (Johannes 11) en het dochtertje van Jaïrus (Lucas 8) dat ze ‘slapen’ als ze gestorven zijn.

Ik denk dat we tussen sterven en opstanding in een soort slaaptoestand verkeren. Als we gaan slapen hebben we geen idee van tijd. Zo is het ook in de tijd tussen sterven en opstanding.. We mogen geloven dat onze doden veilig zijn, geborgen, gekend bij name.  Het spijt me te moeten zeggen dat er over onze overleden geliefden veel wordt gezegd wat kant nog wal raakt. Goedbedoeld, zeker! Maar bijvoorbeeld de gedachten dat de overledene ons doen en laten hier kan volgen of de overtuiging dat opa ons ziet vanaf zijn wolk  zijn-met permissie- onzin. Een bijzonder tekst is Prediker 9 : 5 :’De doden weten niets’. Ook Psalm 6: 6 spreekt over het dodenrijk waar God niet wordt gelooft.  Psalm 115 : 17 zegt hetzelfde. En Psalm 88 zegt dat het dodenrijk het ‘land der vergetelheid is.

De dood is niet uitzichtloos! Integendeel zelfs! Paulus zegt in 1 Korinthe 15 : ‘Als er geen opstanding der doden was dan zouden allen die in Christus ontslapen (= beginnen te slapen) zijn, verloren zijn. Ons leven nu en ons leven straks zijn  niet twee levens die niets met elkaar te maken hebben. Er is continuïteit tussen nu en dan. Het gaat om een en hetzelfde leven. Ik las ergens dat de dood alleen maar  een tijdelijke onderbreking is, als een pauzetoets op een cd-speler. Als die toets ontgrendeld wordt, speelt de cd weer verder.

Er staat ons nog heel veel te wachten! We mogen uitzien en verlangen naar een hemel op

Eens, als de bazuinen klinken!

aarde! Waar gerechtigheid woont! (2 Petrus 3:13). Dat lijkt me geweldig!! Dat we dan verlost zijn van een wereld die bol staat van de ongerechtigheid. Openbaringen 21:3 zegt dat God dan bij de mensen zal wonen. Hij zal alle tranen van hun ogen afwassen. Er zal geen verdriet en pijn meer zijn. Wanneer?
Eens als de bazuinen klinken en de graven openbreken.
Jezus Christus, gist’ren heden.
Komt voor eens en komt voorgoed.

Naschrift.
Half november 2020 is Tieme overleden.
Klik hier voor een blog over de dankdienst voor zijn leven.